a1ebee71e95ee299cf4e1f221545e646165029d7
[mesa.git] / src / freedreno / registers / dsi / dsi.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <database xmlns="http://nouveau.freedesktop.org/"
3 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4 xsi:schemaLocation="http://nouveau.freedesktop.org/ rules-ng.xsd">
5 <import file="freedreno_copyright.xml"/>
6
7 <domain name="DSI" width="32">
8 <enum name="dsi_traffic_mode">
9 <value name="NON_BURST_SYNCH_PULSE" value="0"/>
10 <value name="NON_BURST_SYNCH_EVENT" value="1"/>
11 <value name="BURST_MODE" value="2"/>
12 </enum>
13 <enum name="dsi_vid_dst_format">
14 <value name="VID_DST_FORMAT_RGB565" value="0"/>
15 <value name="VID_DST_FORMAT_RGB666" value="1"/>
16 <value name="VID_DST_FORMAT_RGB666_LOOSE" value="2"/>
17 <value name="VID_DST_FORMAT_RGB888" value="3"/>
18 </enum>
19 <enum name="dsi_rgb_swap">
20 <value name="SWAP_RGB" value="0"/>
21 <value name="SWAP_RBG" value="1"/>
22 <value name="SWAP_BGR" value="2"/>
23 <value name="SWAP_BRG" value="3"/>
24 <value name="SWAP_GRB" value="4"/>
25 <value name="SWAP_GBR" value="5"/>
26 </enum>
27 <enum name="dsi_cmd_trigger">
28 <value name="TRIGGER_NONE" value="0"/>
29 <value name="TRIGGER_SEOF" value="1"/>
30 <value name="TRIGGER_TE" value="2"/>
31 <value name="TRIGGER_SW" value="4"/>
32 <value name="TRIGGER_SW_SEOF" value="5"/>
33 <value name="TRIGGER_SW_TE" value="6"/>
34 </enum>
35 <enum name="dsi_cmd_dst_format">
36 <value name="CMD_DST_FORMAT_RGB111" value="0"/>
37 <value name="CMD_DST_FORMAT_RGB332" value="3"/>
38 <value name="CMD_DST_FORMAT_RGB444" value="4"/>
39 <value name="CMD_DST_FORMAT_RGB565" value="6"/>
40 <value name="CMD_DST_FORMAT_RGB666" value="7"/>
41 <value name="CMD_DST_FORMAT_RGB888" value="8"/>
42 </enum>
43 <enum name="dsi_lane_swap">
44 <value name="LANE_SWAP_0123" value="0"/>
45 <value name="LANE_SWAP_3012" value="1"/>
46 <value name="LANE_SWAP_2301" value="2"/>
47 <value name="LANE_SWAP_1230" value="3"/>
48 <value name="LANE_SWAP_0321" value="4"/>
49 <value name="LANE_SWAP_1032" value="5"/>
50 <value name="LANE_SWAP_2103" value="6"/>
51 <value name="LANE_SWAP_3210" value="7"/>
52 </enum>
53 <bitset name="DSI_IRQ">
54 <bitfield name="CMD_DMA_DONE" pos="0" type="boolean"/>
55 <bitfield name="MASK_CMD_DMA_DONE" pos="1" type="boolean"/>
56 <bitfield name="CMD_MDP_DONE" pos="8" type="boolean"/>
57 <bitfield name="MASK_CMD_MDP_DONE" pos="9" type="boolean"/>
58 <bitfield name="VIDEO_DONE" pos="16" type="boolean"/>
59 <bitfield name="MASK_VIDEO_DONE" pos="17" type="boolean"/>
60 <bitfield name="BTA_DONE" pos="20" type="boolean"/>
61 <bitfield name="MASK_BTA_DONE" pos="21" type="boolean"/>
62 <bitfield name="ERROR" pos="24" type="boolean"/>
63 <bitfield name="MASK_ERROR" pos="25" type="boolean"/>
64 </bitset>
65
66 <reg32 offset="0x00000" name="6G_HW_VERSION">
67 <bitfield name="MAJOR" low="28" high="31" type="uint"/>
68 <bitfield name="MINOR" low="16" high="27" type="uint"/>
69 <bitfield name="STEP" low="0" high="15" type="uint"/>
70 </reg32>
71
72 <reg32 offset="0x00000" name="CTRL">
73 <bitfield name="ENABLE" pos="0" type="boolean"/>
74 <bitfield name="VID_MODE_EN" pos="1" type="boolean"/>
75 <bitfield name="CMD_MODE_EN" pos="2" type="boolean"/>
76 <bitfield name="LANE0" pos="4" type="boolean"/>
77 <bitfield name="LANE1" pos="5" type="boolean"/>
78 <bitfield name="LANE2" pos="6" type="boolean"/>
79 <bitfield name="LANE3" pos="7" type="boolean"/>
80 <bitfield name="CLK_EN" pos="8" type="boolean"/>
81 <bitfield name="ECC_CHECK" pos="20" type="boolean"/>
82 <bitfield name="CRC_CHECK" pos="24" type="boolean"/>
83 </reg32>
84
85 <reg32 offset="0x00004" name="STATUS0">
86 <bitfield name="CMD_MODE_ENGINE_BUSY" pos="0" type="boolean"/>
87 <bitfield name="CMD_MODE_DMA_BUSY" pos="1" type="boolean"/>
88 <bitfield name="CMD_MODE_MDP_BUSY" pos="2" type="boolean"/>
89 <bitfield name="VIDEO_MODE_ENGINE_BUSY" pos="3" type="boolean"/>
90 <bitfield name="DSI_BUSY" pos="4" type="boolean"/> <!-- see mipi_dsi_cmd_bta_sw_trigger() -->
91 <bitfield name="INTERLEAVE_OP_CONTENTION" pos="31" type="boolean"/>
92 </reg32>
93
94 <reg32 offset="0x00008" name="FIFO_STATUS">
95 <bitfield name="VIDEO_MDP_FIFO_OVERFLOW" pos="0" type="boolean"/>
96 <bitfield name="VIDEO_MDP_FIFO_UNDERFLOW" pos="3" type="boolean"/>
97 <bitfield name="CMD_MDP_FIFO_UNDERFLOW" pos="7" type="boolean"/>
98 <bitfield name="CMD_DMA_FIFO_RD_WATERMARK_REACH" pos="8" type="boolean"/>
99 <bitfield name="CMD_DMA_FIFO_WR_WATERMARK_REACH" pos="9" type="boolean"/>
100 <bitfield name="CMD_DMA_FIFO_UNDERFLOW" pos="10" type="boolean"/>
101 <bitfield name="DLN0_LP_FIFO_EMPTY" pos="12" type="boolean"/>
102 <bitfield name="DLN0_LP_FIFO_FULL" pos="13" type="boolean"/>
103 <bitfield name="DLN0_LP_FIFO_OVERFLOW" pos="14" type="boolean"/>
104 <bitfield name="DLN0_HS_FIFO_EMPTY" pos="16" type="boolean"/>
105 <bitfield name="DLN0_HS_FIFO_FULL" pos="17" type="boolean"/>
106 <bitfield name="DLN0_HS_FIFO_OVERFLOW" pos="18" type="boolean"/>
107 <bitfield name="DLN0_HS_FIFO_UNDERFLOW" pos="19" type="boolean"/>
108 <bitfield name="DLN1_HS_FIFO_EMPTY" pos="20" type="boolean"/>
109 <bitfield name="DLN1_HS_FIFO_FULL" pos="21" type="boolean"/>
110 <bitfield name="DLN1_HS_FIFO_OVERFLOW" pos="22" type="boolean"/>
111 <bitfield name="DLN1_HS_FIFO_UNDERFLOW" pos="23" type="boolean"/>
112 <bitfield name="DLN2_HS_FIFO_EMPTY" pos="24" type="boolean"/>
113 <bitfield name="DLN2_HS_FIFO_FULL" pos="25" type="boolean"/>
114 <bitfield name="DLN2_HS_FIFO_OVERFLOW" pos="26" type="boolean"/>
115 <bitfield name="DLN2_HS_FIFO_UNDERFLOW" pos="27" type="boolean"/>
116 <bitfield name="DLN3_HS_FIFO_EMPTY" pos="28" type="boolean"/>
117 <bitfield name="DLN3_HS_FIFO_FULL" pos="29" type="boolean"/>
118 <bitfield name="DLN3_HS_FIFO_OVERFLOW" pos="30" type="boolean"/>
119 <bitfield name="DLN3_HS_FIFO_UNDERFLOW" pos="31" type="boolean"/>
120 </reg32>
121 <reg32 offset="0x0000c" name="VID_CFG0">
122 <bitfield name="VIRT_CHANNEL" low="0" high="1" type="uint"/> <!-- always zero? -->
123 <bitfield name="DST_FORMAT" low="4" high="5" type="dsi_vid_dst_format"/>
124 <bitfield name="TRAFFIC_MODE" low="8" high="9" type="dsi_traffic_mode"/>
125 <bitfield name="BLLP_POWER_STOP" pos="12" type="boolean"/>
126 <bitfield name="EOF_BLLP_POWER_STOP" pos="15" type="boolean"/>
127 <bitfield name="HSA_POWER_STOP" pos="16" type="boolean"/>
128 <bitfield name="HBP_POWER_STOP" pos="20" type="boolean"/>
129 <bitfield name="HFP_POWER_STOP" pos="24" type="boolean"/>
130 <bitfield name="PULSE_MODE_HSA_HE" pos="28" type="boolean"/>
131 </reg32>
132 <reg32 offset="0x0001c" name="VID_CFG1">
133 <bitfield name="R_SEL" pos="0" type="boolean"/>
134 <bitfield name="G_SEL" pos="4" type="boolean"/>
135 <bitfield name="B_SEL" pos="8" type="boolean"/>
136 <bitfield name="RGB_SWAP" low="12" high="14" type="dsi_rgb_swap"/>
137 </reg32>
138 <reg32 offset="0x00020" name="ACTIVE_H">
139 <bitfield name="START" low="0" high="11" type="uint"/>
140 <bitfield name="END" low="16" high="27" type="uint"/>
141 </reg32>
142 <reg32 offset="0x00024" name="ACTIVE_V">
143 <bitfield name="START" low="0" high="11" type="uint"/>
144 <bitfield name="END" low="16" high="27" type="uint"/>
145 </reg32>
146 <reg32 offset="0x00028" name="TOTAL">
147 <bitfield name="H_TOTAL" low="0" high="11" type="uint"/>
148 <bitfield name="V_TOTAL" low="16" high="27" type="uint"/>
149 </reg32>
150 <reg32 offset="0x0002c" name="ACTIVE_HSYNC">
151 <bitfield name="START" low="0" high="11" type="uint"/>
152 <bitfield name="END" low="16" high="27" type="uint"/>
153 </reg32>
154 <reg32 offset="0x00030" name="ACTIVE_VSYNC_HPOS">
155 <bitfield name="START" low="0" high="11" type="uint"/>
156 <bitfield name="END" low="16" high="27" type="uint"/>
157 </reg32>
158 <reg32 offset="0x00034" name="ACTIVE_VSYNC_VPOS">
159 <bitfield name="START" low="0" high="11" type="uint"/>
160 <bitfield name="END" low="16" high="27" type="uint"/>
161 </reg32>
162
163 <reg32 offset="0x00038" name="CMD_DMA_CTRL">
164 <bitfield name="BROADCAST_EN" pos="31" type="boolean"/>
165 <bitfield name="FROM_FRAME_BUFFER" pos="28" type="boolean"/>
166 <bitfield name="LOW_POWER" pos="26" type="boolean"/>
167 </reg32>
168 <reg32 offset="0x0003c" name="CMD_CFG0">
169 <bitfield name="DST_FORMAT" low="0" high="3" type="dsi_cmd_dst_format"/>
170 <bitfield name="R_SEL" pos="4" type="boolean"/>
171 <bitfield name="G_SEL" pos="8" type="boolean"/>
172 <bitfield name="B_SEL" pos="12" type="boolean"/>
173 <bitfield name="INTERLEAVE_MAX" low="20" high="23" type="uint"/>
174 <bitfield name="RGB_SWAP" low="16" high="18" type="dsi_rgb_swap"/>
175 </reg32>
176 <reg32 offset="0x00040" name="CMD_CFG1">
177 <bitfield name="WR_MEM_START" low="0" high="7" type="uint"/>
178 <bitfield name="WR_MEM_CONTINUE" low="8" high="15" type="uint"/>
179 <bitfield name="INSERT_DCS_COMMAND" pos="16" type="boolean"/>
180 </reg32>
181 <reg32 offset="0x00044" name="DMA_BASE"/>
182 <reg32 offset="0x00048" name="DMA_LEN"/>
183 <reg32 offset="0x00054" name="CMD_MDP_STREAM0_CTRL">
184 <bitfield name="DATA_TYPE" low="0" high="5" type="uint"/>
185 <bitfield name="VIRTUAL_CHANNEL" low="8" high="9" type="uint"/>
186 <bitfield name="WORD_COUNT" low="16" high="31" type="uint"/>
187 </reg32>
188 <reg32 offset="0x00058" name="CMD_MDP_STREAM0_TOTAL">
189 <bitfield name="H_TOTAL" low="0" high="11" type="uint"/>
190 <bitfield name="V_TOTAL" low="16" high="27" type="uint"/>
191 </reg32>
192 <reg32 offset="0x0005c" name="CMD_MDP_STREAM1_CTRL">
193 <bitfield name="DATA_TYPE" low="0" high="5" type="uint"/>
194 <bitfield name="VIRTUAL_CHANNEL" low="8" high="9" type="uint"/>
195 <bitfield name="WORD_COUNT" low="16" high="31" type="uint"/>
196 </reg32>
197 <reg32 offset="0x00060" name="CMD_MDP_STREAM1_TOTAL">
198 <bitfield name="H_TOTAL" low="0" high="15" type="uint"/>
199 <bitfield name="V_TOTAL" low="16" high="31" type="uint"/>
200 </reg32>
201 <reg32 offset="0x00064" name="ACK_ERR_STATUS"/>
202 <array offset="0x00068" name="RDBK" length="4" stride="4">
203 <reg32 offset="0x0" name="DATA"/>
204 </array>
205 <reg32 offset="0x00080" name="TRIG_CTRL">
206 <bitfield name="DMA_TRIGGER" low="0" high="2" type="dsi_cmd_trigger"/>
207 <bitfield name="MDP_TRIGGER" low="4" high="6" type="dsi_cmd_trigger"/>
208 <bitfield name="STREAM" low="8" high="9" type="uint"/>
209 <bitfield name="BLOCK_DMA_WITHIN_FRAME" pos="12" type="boolean"/>
210 <bitfield name="TE" pos="31" type="boolean"/>
211 </reg32>
212 <reg32 offset="0x0008c" name="TRIG_DMA"/>
213 <reg32 offset="0x000b0" name="DLN0_PHY_ERR">
214 <bitfield name="DLN0_ERR_ESC" pos="0" type="boolean"/>
215 <bitfield name="DLN0_ERR_SYNC_ESC" pos="4" type="boolean"/>
216 <bitfield name="DLN0_ERR_CONTROL" pos="8" type="boolean"/>
217 <bitfield name="DLN0_ERR_CONTENTION_LP0" pos="12" type="boolean"/>
218 <bitfield name="DLN0_ERR_CONTENTION_LP1" pos="16" type="boolean"/>
219 </reg32>
220 <reg32 offset="0x000b4" name="LP_TIMER_CTRL">
221 <bitfield name="LP_RX_TO" low="0" high="15" type="uint"/>
222 <bitfield name="BTA_TO" low="16" high="31" type="uint"/>
223 </reg32>
224 <reg32 offset="0x000b8" name="HS_TIMER_CTRL">
225 <bitfield name="HS_TX_TO" low="0" high="15" type="uint"/>
226 <bitfield name="TIMER_RESOLUTION" low="16" high="19" type="uint"/>
227 <bitfield name="HS_TX_TO_STOP_EN" pos="28" type="boolean"/>
228 </reg32>
229 <reg32 offset="0x000bc" name="TIMEOUT_STATUS"/>
230 <reg32 offset="0x000c0" name="CLKOUT_TIMING_CTRL">
231 <bitfield name="T_CLK_PRE" low="0" high="5" type="uint"/>
232 <bitfield name="T_CLK_POST" low="8" high="13" type="uint"/>
233 </reg32>
234 <reg32 offset="0x000c8" name="EOT_PACKET_CTRL">
235 <bitfield name="TX_EOT_APPEND" pos="0" type="boolean"/>
236 <bitfield name="RX_EOT_IGNORE" pos="4" type="boolean"/>
237 </reg32>
238 <reg32 offset="0x000a4" name="LANE_STATUS">
239 <bitfield name="DLN0_STOPSTATE" pos="0" type="boolean"/>
240 <bitfield name="DLN1_STOPSTATE" pos="1" type="boolean"/>
241 <bitfield name="DLN2_STOPSTATE" pos="2" type="boolean"/>
242 <bitfield name="DLN3_STOPSTATE" pos="3" type="boolean"/>
243 <bitfield name="CLKLN_STOPSTATE" pos="4" type="boolean"/>
244 <bitfield name="DLN0_ULPS_ACTIVE_NOT" pos="8" type="boolean"/>
245 <bitfield name="DLN1_ULPS_ACTIVE_NOT" pos="9" type="boolean"/>
246 <bitfield name="DLN2_ULPS_ACTIVE_NOT" pos="10" type="boolean"/>
247 <bitfield name="DLN3_ULPS_ACTIVE_NOT" pos="11" type="boolean"/>
248 <bitfield name="CLKLN_ULPS_ACTIVE_NOT" pos="12" type="boolean"/>
249 <bitfield name="DLN0_DIRECTION" pos="16" type="boolean"/>
250 </reg32>
251 <reg32 offset="0x000a8" name="LANE_CTRL">
252 <bitfield name="CLKLN_HS_FORCE_REQUEST" pos="28" type="boolean"/>
253 </reg32>
254 <reg32 offset="0x000ac" name="LANE_SWAP_CTRL">
255 <bitfield name="DLN_SWAP_SEL" low="0" high="2" type="dsi_lane_swap"/>
256 </reg32>
257 <reg32 offset="0x00108" name="ERR_INT_MASK0"/>
258 <reg32 offset="0x0010c" name="INTR_CTRL" type="DSI_IRQ"/>
259 <reg32 offset="0x00114" name="RESET"/>
260 <reg32 offset="0x00118" name="CLK_CTRL">
261 <bitfield name="AHBS_HCLK_ON" pos="0" type="boolean"/>
262 <bitfield name="AHBM_SCLK_ON" pos="1" type="boolean"/>
263 <bitfield name="PCLK_ON" pos="2" type="boolean"/>
264 <bitfield name="DSICLK_ON" pos="3" type="boolean"/>
265 <bitfield name="BYTECLK_ON" pos="4" type="boolean"/>
266 <bitfield name="ESCCLK_ON" pos="5" type="boolean"/>
267 <bitfield name="FORCE_ON_DYN_AHBM_HCLK" pos="9" type="boolean"/>
268 </reg32>
269 <reg32 offset="0x0011c" name="CLK_STATUS">
270 <bitfield name="DSI_AON_AHBM_HCLK_ACTIVE" pos="0" type="boolean"/>
271 <bitfield name="DSI_DYN_AHBM_HCLK_ACTIVE" pos="1" type="boolean"/>
272 <bitfield name="DSI_AON_AHBS_HCLK_ACTIVE" pos="2" type="boolean"/>
273 <bitfield name="DSI_DYN_AHBS_HCLK_ACTIVE" pos="3" type="boolean"/>
274 <bitfield name="DSI_AON_DSICLK_ACTIVE" pos="4" type="boolean"/>
275 <bitfield name="DSI_DYN_DSICLK_ACTIVE" pos="5" type="boolean"/>
276 <bitfield name="DSI_AON_BYTECLK_ACTIVE" pos="6" type="boolean"/>
277 <bitfield name="DSI_DYN_BYTECLK_ACTIVE" pos="7" type="boolean"/>
278 <bitfield name="DSI_AON_ESCCLK_ACTIVE" pos="8" type="boolean"/>
279 <bitfield name="DSI_AON_PCLK_ACTIVE" pos="9" type="boolean"/>
280 <bitfield name="DSI_DYN_PCLK_ACTIVE" pos="10" type="boolean"/>
281 <bitfield name="DSI_DYN_CMD_PCLK_ACTIVE" pos="12" type="boolean"/>
282 <bitfield name="DSI_CMD_PCLK_ACTIVE" pos="13" type="boolean"/>
283 <bitfield name="DSI_VID_PCLK_ACTIVE" pos="14" type="boolean"/>
284 <bitfield name="DSI_CAM_BIST_PCLK_ACT" pos="15" type="boolean"/>
285 <bitfield name="PLL_UNLOCKED" pos="16" type="boolean"/>
286 </reg32>
287 <reg32 offset="0x00128" name="PHY_RESET">
288 <bitfield name="RESET" pos="0" type="boolean"/>
289 </reg32>
290 <reg32 offset="0x0017c" name="T_CLK_PRE_EXTEND">
291 <bitfield name="INC_BY_2_BYTECLK" pos="0" type="boolean"/>
292 </reg32>
293 <reg32 offset="0x001b4" name="CMD_MODE_MDP_CTRL2">
294 <bitfield name="DST_FORMAT2" low="0" high="3" type="dsi_cmd_dst_format"/>
295 <bitfield name="R_SEL" pos="4" type="boolean"/>
296 <bitfield name="G_SEL" pos="5" type="boolean"/>
297 <bitfield name="B_SEL" pos="6" type="boolean"/>
298 <bitfield name="BYTE_MSB_LSB_FLIP" pos="7" type="boolean"/>
299 <bitfield name="RGB_SWAP" low="8" high="10" type="dsi_rgb_swap"/>
300 <bitfield name="INPUT_RGB_SWAP" low="12" high="14" type="dsi_rgb_swap"/>
301 <bitfield name="BURST_MODE" pos="16" type="boolean"/>
302 </reg32>
303 <reg32 offset="0x001b8" name="CMD_MODE_MDP_STREAM2_CTRL">
304 <bitfield name="DATA_TYPE" low="0" high="5" type="uint"/>
305 <bitfield name="VIRTUAL_CHANNEL" low="8" high="9" type="uint"/>
306 <bitfield name="WORD_COUNT" low="16" high="31" type="uint"/>
307 </reg32>
308 <reg32 offset="0x001d0" name="RDBK_DATA_CTRL">
309 <bitfield name="COUNT" low="16" high="23" type="uint"/>
310 <bitfield name="CLR" pos="0" type="boolean"/>
311 </reg32>
312 <reg32 offset="0x001f0" name="VERSION">
313 <bitfield name="MAJOR" low="24" high="31" type="uint"/>
314 </reg32>
315
316 <reg32 offset="0x00200" name="PHY_PLL_CTRL_0">
317 <bitfield name="ENABLE" pos="0" type="boolean"/>
318 </reg32>
319 <reg32 offset="0x00204" name="PHY_PLL_CTRL_1"/>
320 <reg32 offset="0x00208" name="PHY_PLL_CTRL_2"/>
321 <reg32 offset="0x0020c" name="PHY_PLL_CTRL_3"/>
322 <reg32 offset="0x00210" name="PHY_PLL_CTRL_4"/>
323 <reg32 offset="0x00214" name="PHY_PLL_CTRL_5"/>
324 <reg32 offset="0x00218" name="PHY_PLL_CTRL_6"/>
325 <reg32 offset="0x0021c" name="PHY_PLL_CTRL_7"/>
326 <reg32 offset="0x00220" name="PHY_PLL_CTRL_8"/>
327 <reg32 offset="0x00224" name="PHY_PLL_CTRL_9"/>
328 <reg32 offset="0x00228" name="PHY_PLL_CTRL_10"/>
329 <reg32 offset="0x0022c" name="PHY_PLL_CTRL_11"/>
330 <reg32 offset="0x00230" name="PHY_PLL_CTRL_12"/>
331 <reg32 offset="0x00234" name="PHY_PLL_CTRL_13"/>
332 <reg32 offset="0x00238" name="PHY_PLL_CTRL_14"/>
333 <reg32 offset="0x0023c" name="PHY_PLL_CTRL_15"/>
334 <reg32 offset="0x00240" name="PHY_PLL_CTRL_16"/>
335 <reg32 offset="0x00244" name="PHY_PLL_CTRL_17"/>
336 <reg32 offset="0x00248" name="PHY_PLL_CTRL_18"/>
337 <reg32 offset="0x0024c" name="PHY_PLL_CTRL_19"/>
338 <reg32 offset="0x00250" name="PHY_PLL_CTRL_20"/>
339
340 <reg32 offset="0x00280" name="PHY_PLL_STATUS">
341 <bitfield name="PLL_BUSY" pos="0" type="boolean"/>
342 </reg32>
343 </domain>
344
345 <domain name="DSI_8x60" width="32">
346 <reg32 offset="0x00258" name="PHY_TPA_CTRL_1"/>
347 <reg32 offset="0x0025c" name="PHY_TPA_CTRL_2"/>
348 <reg32 offset="0x00260" name="PHY_TIMING_CTRL_0"/>
349 <reg32 offset="0x00264" name="PHY_TIMING_CTRL_1"/>
350 <reg32 offset="0x00268" name="PHY_TIMING_CTRL_2"/>
351 <reg32 offset="0x0026c" name="PHY_TIMING_CTRL_3"/>
352 <reg32 offset="0x00270" name="PHY_TIMING_CTRL_4"/>
353 <reg32 offset="0x00274" name="PHY_TIMING_CTRL_5"/>
354 <reg32 offset="0x00278" name="PHY_TIMING_CTRL_6"/>
355 <reg32 offset="0x0027c" name="PHY_TIMING_CTRL_7"/>
356 <reg32 offset="0x00280" name="PHY_TIMING_CTRL_8"/>
357 <reg32 offset="0x00284" name="PHY_TIMING_CTRL_9"/>
358 <reg32 offset="0x00288" name="PHY_TIMING_CTRL_10"/>
359 <reg32 offset="0x0028c" name="PHY_TIMING_CTRL_11"/>
360 <reg32 offset="0x00290" name="PHY_CTRL_0"/>
361 <reg32 offset="0x00294" name="PHY_CTRL_1"/>
362 <reg32 offset="0x00298" name="PHY_CTRL_2"/>
363 <reg32 offset="0x0029c" name="PHY_CTRL_3"/>
364 <reg32 offset="0x002a0" name="PHY_STRENGTH_0"/>
365 <reg32 offset="0x002a4" name="PHY_STRENGTH_1"/>
366 <reg32 offset="0x002a8" name="PHY_STRENGTH_2"/>
367 <reg32 offset="0x002ac" name="PHY_STRENGTH_3"/>
368 <reg32 offset="0x002cc" name="PHY_REGULATOR_CTRL_0"/>
369 <reg32 offset="0x002d0" name="PHY_REGULATOR_CTRL_1"/>
370 <reg32 offset="0x002d4" name="PHY_REGULATOR_CTRL_2"/>
371 <reg32 offset="0x002d8" name="PHY_REGULATOR_CTRL_3"/>
372 <reg32 offset="0x002dc" name="PHY_REGULATOR_CTRL_4"/>
373
374 <reg32 offset="0x000f0" name="PHY_CAL_HW_TRIGGER"/>
375 <reg32 offset="0x000f4" name="PHY_CAL_CTRL"/>
376 <reg32 offset="0x000fc" name="PHY_CAL_STATUS">
377 <bitfield name="CAL_BUSY" pos="28" type="boolean"/>
378 </reg32>
379 </domain>
380
381 <domain name="DSI_28nm_8960_PHY" width="32">
382
383 <array offset="0x00000" name="LN" length="4" stride="0x40">
384 <reg32 offset="0x00" name="CFG_0"/>
385 <reg32 offset="0x04" name="CFG_1"/>
386 <reg32 offset="0x08" name="CFG_2"/>
387 <reg32 offset="0x0c" name="TEST_DATAPATH"/>
388 <reg32 offset="0x14" name="TEST_STR_0"/>
389 <reg32 offset="0x18" name="TEST_STR_1"/>
390 </array>
391
392 <reg32 offset="0x00100" name="LNCK_CFG_0"/>
393 <reg32 offset="0x00104" name="LNCK_CFG_1"/>
394 <reg32 offset="0x00108" name="LNCK_CFG_2"/>
395
396 <reg32 offset="0x0010c" name="LNCK_TEST_DATAPATH"/>
397 <reg32 offset="0x00114" name="LNCK_TEST_STR0"/>
398 <reg32 offset="0x00118" name="LNCK_TEST_STR1"/>
399
400 <reg32 offset="0x00140" name="TIMING_CTRL_0">
401 <bitfield name="CLK_ZERO" low="0" high="7" type="uint"/>
402 </reg32>
403 <reg32 offset="0x00144" name="TIMING_CTRL_1">
404 <bitfield name="CLK_TRAIL" low="0" high="7" type="uint"/>
405 </reg32>
406 <reg32 offset="0x00148" name="TIMING_CTRL_2">
407 <bitfield name="CLK_PREPARE" low="0" high="7" type="uint"/>
408 </reg32>
409
410 <reg32 offset="0x0014c" name="TIMING_CTRL_3"/>
411
412 <reg32 offset="0x00150" name="TIMING_CTRL_4">
413 <bitfield name="HS_EXIT" low="0" high="7" type="uint"/>
414 </reg32>
415 <reg32 offset="0x00154" name="TIMING_CTRL_5">
416 <bitfield name="HS_ZERO" low="0" high="7" type="uint"/>
417 </reg32>
418 <reg32 offset="0x00158" name="TIMING_CTRL_6">
419 <bitfield name="HS_PREPARE" low="0" high="7" type="uint"/>
420 </reg32>
421 <reg32 offset="0x0015c" name="TIMING_CTRL_7">
422 <bitfield name="HS_TRAIL" low="0" high="7" type="uint"/>
423 </reg32>
424 <reg32 offset="0x00160" name="TIMING_CTRL_8">
425 <bitfield name="HS_RQST" low="0" high="7" type="uint"/>
426 </reg32>
427 <reg32 offset="0x00164" name="TIMING_CTRL_9">
428 <bitfield name="TA_GO" low="0" high="2" type="uint"/>
429 <bitfield name="TA_SURE" low="4" high="6" type="uint"/>
430 </reg32>
431 <reg32 offset="0x00168" name="TIMING_CTRL_10">
432 <bitfield name="TA_GET" low="0" high="2" type="uint"/>
433 </reg32>
434 <reg32 offset="0x0016c" name="TIMING_CTRL_11">
435 <bitfield name="TRIG3_CMD" low="0" high="7" type="uint"/>
436 </reg32>
437
438 <reg32 offset="0x00170" name="CTRL_0"/>
439 <reg32 offset="0x00174" name="CTRL_1"/>
440 <reg32 offset="0x00178" name="CTRL_2"/>
441 <reg32 offset="0x0017c" name="CTRL_3"/>
442
443 <reg32 offset="0x00180" name="STRENGTH_0"/>
444 <reg32 offset="0x00184" name="STRENGTH_1"/>
445 <reg32 offset="0x00188" name="STRENGTH_2"/>
446
447 <reg32 offset="0x0018c" name="BIST_CTRL_0"/>
448 <reg32 offset="0x00190" name="BIST_CTRL_1"/>
449 <reg32 offset="0x00194" name="BIST_CTRL_2"/>
450 <reg32 offset="0x00198" name="BIST_CTRL_3"/>
451 <reg32 offset="0x0019c" name="BIST_CTRL_4"/>
452
453 <reg32 offset="0x001b0" name="LDO_CTRL"/>
454 </domain>
455
456 <domain name="DSI_28nm_8960_PHY_MISC" width="32">
457 <reg32 offset="0x00000" name="REGULATOR_CTRL_0"/>
458 <reg32 offset="0x00004" name="REGULATOR_CTRL_1"/>
459 <reg32 offset="0x00008" name="REGULATOR_CTRL_2"/>
460 <reg32 offset="0x0000c" name="REGULATOR_CTRL_3"/>
461 <reg32 offset="0x00010" name="REGULATOR_CTRL_4"/>
462 <reg32 offset="0x00014" name="REGULATOR_CTRL_5"/>
463 <reg32 offset="0x00018" name="REGULATOR_CAL_PWR_CFG"/>
464 <reg32 offset="0x00028" name="CAL_HW_TRIGGER"/>
465 <reg32 offset="0x0002c" name="CAL_SW_CFG_0"/>
466 <reg32 offset="0x00030" name="CAL_SW_CFG_1"/>
467 <reg32 offset="0x00034" name="CAL_SW_CFG_2"/>
468 <reg32 offset="0x00038" name="CAL_HW_CFG_0"/>
469 <reg32 offset="0x0003c" name="CAL_HW_CFG_1"/>
470 <reg32 offset="0x00040" name="CAL_HW_CFG_2"/>
471 <reg32 offset="0x00044" name="CAL_HW_CFG_3"/>
472 <reg32 offset="0x00048" name="CAL_HW_CFG_4"/>
473 <reg32 offset="0x00050" name="CAL_STATUS">
474 <bitfield name="CAL_BUSY" pos="4" type="boolean"/>
475 </reg32>
476 </domain>
477
478 <domain name="DSI_28nm_8960_PHY_PLL" width="32">
479 <reg32 offset="0x00000" name="CTRL_0">
480 <bitfield name="ENABLE" pos="0" type="boolean"/>
481 </reg32>
482 <reg32 offset="0x00004" name="CTRL_1"/>
483 <reg32 offset="0x00008" name="CTRL_2"/>
484 <reg32 offset="0x0000c" name="CTRL_3"/>
485 <reg32 offset="0x00010" name="CTRL_4"/>
486 <reg32 offset="0x00014" name="CTRL_5"/>
487 <reg32 offset="0x00018" name="CTRL_6"/>
488 <reg32 offset="0x0001c" name="CTRL_7"/>
489 <reg32 offset="0x00020" name="CTRL_8"/>
490 <reg32 offset="0x00024" name="CTRL_9"/>
491 <reg32 offset="0x00028" name="CTRL_10"/>
492 <reg32 offset="0x0002c" name="CTRL_11"/>
493 <reg32 offset="0x00030" name="CTRL_12"/>
494 <reg32 offset="0x00034" name="CTRL_13"/>
495 <reg32 offset="0x00038" name="CTRL_14"/>
496 <reg32 offset="0x0003c" name="CTRL_15"/>
497 <reg32 offset="0x00040" name="CTRL_16"/>
498 <reg32 offset="0x00044" name="CTRL_17"/>
499 <reg32 offset="0x00048" name="CTRL_18"/>
500 <reg32 offset="0x0004c" name="CTRL_19"/>
501 <reg32 offset="0x00050" name="CTRL_20"/>
502
503 <reg32 offset="0x00080" name="RDY">
504 <bitfield name="PLL_RDY" pos="0" type="boolean"/>
505 </reg32>
506 </domain>
507
508 <domain name="DSI_28nm_PHY" width="32">
509 <array offset="0x00000" name="LN" length="4" stride="0x40">
510 <reg32 offset="0x00" name="CFG_0"/>
511 <reg32 offset="0x04" name="CFG_1"/>
512 <reg32 offset="0x08" name="CFG_2"/>
513 <reg32 offset="0x0c" name="CFG_3"/>
514 <reg32 offset="0x10" name="CFG_4"/>
515 <reg32 offset="0x14" name="TEST_DATAPATH"/>
516 <reg32 offset="0x18" name="DEBUG_SEL"/>
517 <reg32 offset="0x1c" name="TEST_STR_0"/>
518 <reg32 offset="0x20" name="TEST_STR_1"/>
519 </array>
520
521 <reg32 offset="0x00100" name="LNCK_CFG_0"/>
522 <reg32 offset="0x00104" name="LNCK_CFG_1"/>
523 <reg32 offset="0x00108" name="LNCK_CFG_2"/>
524 <reg32 offset="0x0010c" name="LNCK_CFG_3"/>
525 <reg32 offset="0x00110" name="LNCK_CFG_4"/>
526 <reg32 offset="0x00114" name="LNCK_TEST_DATAPATH"/>
527 <reg32 offset="0x00118" name="LNCK_DEBUG_SEL"/>
528 <reg32 offset="0x0011c" name="LNCK_TEST_STR0"/>
529 <reg32 offset="0x00120" name="LNCK_TEST_STR1"/>
530
531 <reg32 offset="0x00140" name="TIMING_CTRL_0">
532 <bitfield name="CLK_ZERO" low="0" high="7" type="uint"/>
533 </reg32>
534 <reg32 offset="0x00144" name="TIMING_CTRL_1">
535 <bitfield name="CLK_TRAIL" low="0" high="7" type="uint"/>
536 </reg32>
537 <reg32 offset="0x00148" name="TIMING_CTRL_2">
538 <bitfield name="CLK_PREPARE" low="0" high="7" type="uint"/>
539 </reg32>
540 <reg32 offset="0x0014c" name="TIMING_CTRL_3">
541 <bitfield name="CLK_ZERO_8" pos="0" type="boolean"/>
542 </reg32>
543 <reg32 offset="0x00150" name="TIMING_CTRL_4">
544 <bitfield name="HS_EXIT" low="0" high="7" type="uint"/>
545 </reg32>
546 <reg32 offset="0x00154" name="TIMING_CTRL_5">
547 <bitfield name="HS_ZERO" low="0" high="7" type="uint"/>
548 </reg32>
549 <reg32 offset="0x00158" name="TIMING_CTRL_6">
550 <bitfield name="HS_PREPARE" low="0" high="7" type="uint"/>
551 </reg32>
552 <reg32 offset="0x0015c" name="TIMING_CTRL_7">
553 <bitfield name="HS_TRAIL" low="0" high="7" type="uint"/>
554 </reg32>
555 <reg32 offset="0x00160" name="TIMING_CTRL_8">
556 <bitfield name="HS_RQST" low="0" high="7" type="uint"/>
557 </reg32>
558 <reg32 offset="0x00164" name="TIMING_CTRL_9">
559 <bitfield name="TA_GO" low="0" high="2" type="uint"/>
560 <bitfield name="TA_SURE" low="4" high="6" type="uint"/>
561 </reg32>
562 <reg32 offset="0x00168" name="TIMING_CTRL_10">
563 <bitfield name="TA_GET" low="0" high="2" type="uint"/>
564 </reg32>
565 <reg32 offset="0x0016c" name="TIMING_CTRL_11">
566 <bitfield name="TRIG3_CMD" low="0" high="7" type="uint"/>
567 </reg32>
568
569 <reg32 offset="0x00170" name="CTRL_0"/>
570 <reg32 offset="0x00174" name="CTRL_1"/>
571 <reg32 offset="0x00178" name="CTRL_2"/>
572 <reg32 offset="0x0017c" name="CTRL_3"/>
573 <reg32 offset="0x00180" name="CTRL_4"/>
574
575 <reg32 offset="0x00184" name="STRENGTH_0"/>
576 <reg32 offset="0x00188" name="STRENGTH_1"/>
577
578 <reg32 offset="0x001b4" name="BIST_CTRL_0"/>
579 <reg32 offset="0x001b8" name="BIST_CTRL_1"/>
580 <reg32 offset="0x001bc" name="BIST_CTRL_2"/>
581 <reg32 offset="0x001c0" name="BIST_CTRL_3"/>
582 <reg32 offset="0x001c4" name="BIST_CTRL_4"/>
583 <reg32 offset="0x001c8" name="BIST_CTRL_5"/>
584
585 <reg32 offset="0x001d4" name="GLBL_TEST_CTRL">
586 <bitfield name="BITCLK_HS_SEL" pos="0" type="boolean"/>
587 </reg32>
588 <reg32 offset="0x001dc" name="LDO_CNTRL"/>
589 </domain>
590
591 <domain name="DSI_28nm_PHY_REGULATOR" width="32">
592 <reg32 offset="0x00000" name="CTRL_0"/>
593 <reg32 offset="0x00004" name="CTRL_1"/>
594 <reg32 offset="0x00008" name="CTRL_2"/>
595 <reg32 offset="0x0000c" name="CTRL_3"/>
596 <reg32 offset="0x00010" name="CTRL_4"/>
597 <reg32 offset="0x00014" name="CTRL_5"/>
598 <reg32 offset="0x00018" name="CAL_PWR_CFG"/>
599 </domain>
600
601 <domain name="DSI_28nm_PHY_PLL" width="32">
602 <reg32 offset="0x00000" name="REFCLK_CFG">
603 <bitfield name="DBLR" pos="0" type="boolean"/>
604 </reg32>
605 <reg32 offset="0x00004" name="POSTDIV1_CFG"/>
606 <reg32 offset="0x00008" name="CHGPUMP_CFG"/>
607 <reg32 offset="0x0000C" name="VCOLPF_CFG"/>
608 <reg32 offset="0x00010" name="VREG_CFG">
609 <bitfield name="POSTDIV1_BYPASS_B" pos="1" type="boolean"/>
610 </reg32>
611 <reg32 offset="0x00014" name="PWRGEN_CFG"/>
612 <reg32 offset="0x00018" name="DMUX_CFG"/>
613 <reg32 offset="0x0001C" name="AMUX_CFG"/>
614 <reg32 offset="0x00020" name="GLB_CFG">
615 <bitfield name="PLL_PWRDN_B" pos="0" type="boolean"/>
616 <bitfield name="PLL_LDO_PWRDN_B" pos="1" type="boolean"/>
617 <bitfield name="PLL_PWRGEN_PWRDN_B" pos="2" type="boolean"/>
618 <bitfield name="PLL_ENABLE" pos="3" type="boolean"/>
619 </reg32>
620 <reg32 offset="0x00024" name="POSTDIV2_CFG"/>
621 <reg32 offset="0x00028" name="POSTDIV3_CFG"/>
622 <reg32 offset="0x0002C" name="LPFR_CFG"/>
623 <reg32 offset="0x00030" name="LPFC1_CFG"/>
624 <reg32 offset="0x00034" name="LPFC2_CFG"/>
625 <reg32 offset="0x00038" name="SDM_CFG0">
626 <bitfield name="BYP_DIV" low="0" high="5" type="uint"/>
627 <bitfield name="BYP" pos="6" type="boolean"/>
628 </reg32>
629 <reg32 offset="0x0003C" name="SDM_CFG1">
630 <bitfield name="DC_OFFSET" low="0" high="5" type="uint"/>
631 <bitfield name="DITHER_EN" pos="6" type="uint"/>
632 </reg32>
633 <reg32 offset="0x00040" name="SDM_CFG2">
634 <bitfield name="FREQ_SEED_7_0" low="0" high="7" type="uint"/>
635 </reg32>
636 <reg32 offset="0x00044" name="SDM_CFG3">
637 <bitfield name="FREQ_SEED_15_8" low="0" high="7" type="uint"/>
638 </reg32>
639 <reg32 offset="0x00048" name="SDM_CFG4"/>
640 <reg32 offset="0x0004C" name="SSC_CFG0"/>
641 <reg32 offset="0x00050" name="SSC_CFG1"/>
642 <reg32 offset="0x00054" name="SSC_CFG2"/>
643 <reg32 offset="0x00058" name="SSC_CFG3"/>
644 <reg32 offset="0x0005C" name="LKDET_CFG0"/>
645 <reg32 offset="0x00060" name="LKDET_CFG1"/>
646 <reg32 offset="0x00064" name="LKDET_CFG2"/>
647 <reg32 offset="0x00068" name="TEST_CFG">
648 <bitfield name="PLL_SW_RESET" pos="0" type="boolean"/>
649 </reg32>
650 <reg32 offset="0x0006C" name="CAL_CFG0"/>
651 <reg32 offset="0x00070" name="CAL_CFG1"/>
652 <reg32 offset="0x00074" name="CAL_CFG2"/>
653 <reg32 offset="0x00078" name="CAL_CFG3"/>
654 <reg32 offset="0x0007C" name="CAL_CFG4"/>
655 <reg32 offset="0x00080" name="CAL_CFG5"/>
656 <reg32 offset="0x00084" name="CAL_CFG6"/>
657 <reg32 offset="0x00088" name="CAL_CFG7"/>
658 <reg32 offset="0x0008C" name="CAL_CFG8"/>
659 <reg32 offset="0x00090" name="CAL_CFG9"/>
660 <reg32 offset="0x00094" name="CAL_CFG10"/>
661 <reg32 offset="0x00098" name="CAL_CFG11"/>
662 <reg32 offset="0x0009C" name="EFUSE_CFG"/>
663 <reg32 offset="0x000A0" name="DEBUG_BUS_SEL"/>
664 <reg32 offset="0x000A4" name="CTRL_42"/>
665 <reg32 offset="0x000A8" name="CTRL_43"/>
666 <reg32 offset="0x000AC" name="CTRL_44"/>
667 <reg32 offset="0x000B0" name="CTRL_45"/>
668 <reg32 offset="0x000B4" name="CTRL_46"/>
669 <reg32 offset="0x000B8" name="CTRL_47"/>
670 <reg32 offset="0x000BC" name="CTRL_48"/>
671 <reg32 offset="0x000C0" name="STATUS">
672 <bitfield name="PLL_RDY" pos="0" type="boolean"/>
673 </reg32>
674 <reg32 offset="0x000C4" name="DEBUG_BUS0"/>
675 <reg32 offset="0x000C8" name="DEBUG_BUS1"/>
676 <reg32 offset="0x000CC" name="DEBUG_BUS2"/>
677 <reg32 offset="0x000D0" name="DEBUG_BUS3"/>
678 <reg32 offset="0x000D4" name="CTRL_54"/>
679 </domain>
680
681 <domain name="DSI_20nm_PHY" width="32">
682 <array offset="0x00000" name="LN" length="4" stride="0x40">
683 <reg32 offset="0x00" name="CFG_0"/>
684 <reg32 offset="0x04" name="CFG_1"/>
685 <reg32 offset="0x08" name="CFG_2"/>
686 <reg32 offset="0x0c" name="CFG_3"/>
687 <reg32 offset="0x10" name="CFG_4"/>
688 <reg32 offset="0x14" name="TEST_DATAPATH"/>
689 <reg32 offset="0x18" name="DEBUG_SEL"/>
690 <reg32 offset="0x1c" name="TEST_STR_0"/>
691 <reg32 offset="0x20" name="TEST_STR_1"/>
692 </array>
693
694 <reg32 offset="0x00100" name="LNCK_CFG_0"/>
695 <reg32 offset="0x00104" name="LNCK_CFG_1"/>
696 <reg32 offset="0x00108" name="LNCK_CFG_2"/>
697 <reg32 offset="0x0010c" name="LNCK_CFG_3"/>
698 <reg32 offset="0x00110" name="LNCK_CFG_4"/>
699 <reg32 offset="0x00114" name="LNCK_TEST_DATAPATH"/>
700 <reg32 offset="0x00118" name="LNCK_DEBUG_SEL"/>
701 <reg32 offset="0x0011c" name="LNCK_TEST_STR0"/>
702 <reg32 offset="0x00120" name="LNCK_TEST_STR1"/>
703
704 <reg32 offset="0x00140" name="TIMING_CTRL_0">
705 <bitfield name="CLK_ZERO" low="0" high="7" type="uint"/>
706 </reg32>
707 <reg32 offset="0x00144" name="TIMING_CTRL_1">
708 <bitfield name="CLK_TRAIL" low="0" high="7" type="uint"/>
709 </reg32>
710 <reg32 offset="0x00148" name="TIMING_CTRL_2">
711 <bitfield name="CLK_PREPARE" low="0" high="7" type="uint"/>
712 </reg32>
713 <reg32 offset="0x0014c" name="TIMING_CTRL_3">
714 <bitfield name="CLK_ZERO_8" pos="0" type="boolean"/>
715 </reg32>
716 <reg32 offset="0x00150" name="TIMING_CTRL_4">
717 <bitfield name="HS_EXIT" low="0" high="7" type="uint"/>
718 </reg32>
719 <reg32 offset="0x00154" name="TIMING_CTRL_5">
720 <bitfield name="HS_ZERO" low="0" high="7" type="uint"/>
721 </reg32>
722 <reg32 offset="0x00158" name="TIMING_CTRL_6">
723 <bitfield name="HS_PREPARE" low="0" high="7" type="uint"/>
724 </reg32>
725 <reg32 offset="0x0015c" name="TIMING_CTRL_7">
726 <bitfield name="HS_TRAIL" low="0" high="7" type="uint"/>
727 </reg32>
728 <reg32 offset="0x00160" name="TIMING_CTRL_8">
729 <bitfield name="HS_RQST" low="0" high="7" type="uint"/>
730 </reg32>
731 <reg32 offset="0x00164" name="TIMING_CTRL_9">
732 <bitfield name="TA_GO" low="0" high="2" type="uint"/>
733 <bitfield name="TA_SURE" low="4" high="6" type="uint"/>
734 </reg32>
735 <reg32 offset="0x00168" name="TIMING_CTRL_10">
736 <bitfield name="TA_GET" low="0" high="2" type="uint"/>
737 </reg32>
738 <reg32 offset="0x0016c" name="TIMING_CTRL_11">
739 <bitfield name="TRIG3_CMD" low="0" high="7" type="uint"/>
740 </reg32>
741
742 <reg32 offset="0x00170" name="CTRL_0"/>
743 <reg32 offset="0x00174" name="CTRL_1"/>
744 <reg32 offset="0x00178" name="CTRL_2"/>
745 <reg32 offset="0x0017c" name="CTRL_3"/>
746 <reg32 offset="0x00180" name="CTRL_4"/>
747
748 <reg32 offset="0x00184" name="STRENGTH_0"/>
749 <reg32 offset="0x00188" name="STRENGTH_1"/>
750
751 <reg32 offset="0x001b4" name="BIST_CTRL_0"/>
752 <reg32 offset="0x001b8" name="BIST_CTRL_1"/>
753 <reg32 offset="0x001bc" name="BIST_CTRL_2"/>
754 <reg32 offset="0x001c0" name="BIST_CTRL_3"/>
755 <reg32 offset="0x001c4" name="BIST_CTRL_4"/>
756 <reg32 offset="0x001c8" name="BIST_CTRL_5"/>
757
758 <reg32 offset="0x001d4" name="GLBL_TEST_CTRL">
759 <bitfield name="BITCLK_HS_SEL" pos="0" type="boolean"/>
760 </reg32>
761 <reg32 offset="0x001dc" name="LDO_CNTRL"/>
762 </domain>
763
764 <domain name="DSI_20nm_PHY_REGULATOR" width="32">
765 <reg32 offset="0x00000" name="CTRL_0"/>
766 <reg32 offset="0x00004" name="CTRL_1"/>
767 <reg32 offset="0x00008" name="CTRL_2"/>
768 <reg32 offset="0x0000c" name="CTRL_3"/>
769 <reg32 offset="0x00010" name="CTRL_4"/>
770 <reg32 offset="0x00014" name="CTRL_5"/>
771 <reg32 offset="0x00018" name="CAL_PWR_CFG"/>
772 </domain>
773
774 <domain name="DSI_14nm_PHY_CMN" width="32">
775 <reg32 offset="0x00000" name="REVISION_ID0"/>
776 <reg32 offset="0x00004" name="REVISION_ID1"/>
777 <reg32 offset="0x00008" name="REVISION_ID2"/>
778 <reg32 offset="0x0000c" name="REVISION_ID3"/>
779 <reg32 offset="0x00010" name="CLK_CFG0">
780 <bitfield name="DIV_CTRL_3_0" low="4" high="7" type="uint"/>
781 <bitfield name="DIV_CTRL_7_4" low="4" high="7" type="uint"/>
782 </reg32>
783 <reg32 offset="0x00014" name="CLK_CFG1">
784 <bitfield name="DSICLK_SEL" pos="0" type="boolean"/>
785 </reg32>
786 <reg32 offset="0x00018" name="GLBL_TEST_CTRL">
787 <bitfield name="BITCLK_HS_SEL" pos="2" type="boolean"/>
788 </reg32>
789 <reg32 offset="0x0001C" name="CTRL_0"/>
790 <reg32 offset="0x00020" name="CTRL_1">
791 </reg32>
792 <reg32 offset="0x00024" name="HW_TRIGGER"/>
793 <reg32 offset="0x00028" name="SW_CFG0"/>
794 <reg32 offset="0x0002C" name="SW_CFG1"/>
795 <reg32 offset="0x00030" name="SW_CFG2"/>
796 <reg32 offset="0x00034" name="HW_CFG0"/>
797 <reg32 offset="0x00038" name="HW_CFG1"/>
798 <reg32 offset="0x0003C" name="HW_CFG2"/>
799 <reg32 offset="0x00040" name="HW_CFG3"/>
800 <reg32 offset="0x00044" name="HW_CFG4"/>
801 <reg32 offset="0x00048" name="PLL_CNTRL">
802 <bitfield name="PLL_START" pos="0" type="boolean"/>
803 </reg32>
804 <reg32 offset="0x0004C" name="LDO_CNTRL">
805 <bitfield name="VREG_CTRL" low="0" high="5" type="uint"/>
806 </reg32>
807 </domain>
808
809 <domain name="DSI_14nm_PHY" width="32">
810 <array offset="0x00000" name="LN" length="5" stride="0x80">
811 <reg32 offset="0x00" name="CFG0">
812 <bitfield name="PREPARE_DLY" low="6" high="7" type="uint"/>
813 </reg32>
814 <reg32 offset="0x04" name="CFG1">
815 <bitfield name="HALFBYTECLK_EN" pos="0" type="boolean"/>
816 </reg32>
817 <reg32 offset="0x08" name="CFG2"/>
818 <reg32 offset="0x0c" name="CFG3"/>
819 <reg32 offset="0x10" name="TEST_DATAPATH"/>
820 <reg32 offset="0x14" name="TEST_STR"/>
821 <reg32 offset="0x18" name="TIMING_CTRL_4">
822 <bitfield name="HS_EXIT" low="0" high="7" type="uint"/>
823 </reg32>
824 <reg32 offset="0x1c" name="TIMING_CTRL_5">
825 <bitfield name="HS_ZERO" low="0" high="7" type="uint"/>
826 </reg32>
827 <reg32 offset="0x20" name="TIMING_CTRL_6">
828 <bitfield name="HS_PREPARE" low="0" high="7" type="uint"/>
829 </reg32>
830 <reg32 offset="0x24" name="TIMING_CTRL_7">
831 <bitfield name="HS_TRAIL" low="0" high="7" type="uint"/>
832 </reg32>
833 <reg32 offset="0x28" name="TIMING_CTRL_8">
834 <bitfield name="HS_RQST" low="0" high="7" type="uint"/>
835 </reg32>
836 <reg32 offset="0x2c" name="TIMING_CTRL_9">
837 <bitfield name="TA_GO" low="0" high="2" type="uint"/>
838 <bitfield name="TA_SURE" low="4" high="6" type="uint"/>
839 </reg32>
840 <reg32 offset="0x30" name="TIMING_CTRL_10">
841 <bitfield name="TA_GET" low="0" high="2" type="uint"/>
842 </reg32>
843 <reg32 offset="0x34" name="TIMING_CTRL_11">
844 <bitfield name="TRIG3_CMD" low="0" high="7" type="uint"/>
845 </reg32>
846 <reg32 offset="0x38" name="STRENGTH_CTRL_0"/>
847 <reg32 offset="0x3c" name="STRENGTH_CTRL_1"/>
848 <reg32 offset="0x64" name="VREG_CNTRL"/>
849 </array>
850 </domain>
851
852 <domain name="DSI_14nm_PHY_PLL" width="32">
853 <reg32 offset="0x000" name="IE_TRIM"/>
854 <reg32 offset="0x004" name="IP_TRIM"/>
855 <reg32 offset="0x010" name="IPTAT_TRIM"/>
856 <reg32 offset="0x01c" name="CLKBUFLR_EN"/>
857 <reg32 offset="0x028" name="SYSCLK_EN_RESET"/>
858 <reg32 offset="0x02c" name="RESETSM_CNTRL"/>
859 <reg32 offset="0x030" name="RESETSM_CNTRL2"/>
860 <reg32 offset="0x034" name="RESETSM_CNTRL3"/>
861 <reg32 offset="0x038" name="RESETSM_CNTRL4"/>
862 <reg32 offset="0x03c" name="RESETSM_CNTRL5"/>
863 <reg32 offset="0x040" name="KVCO_DIV_REF1"/>
864 <reg32 offset="0x044" name="KVCO_DIV_REF2"/>
865 <reg32 offset="0x048" name="KVCO_COUNT1"/>
866 <reg32 offset="0x04c" name="KVCO_COUNT2"/>
867 <reg32 offset="0x05c" name="VREF_CFG1"/>
868 <reg32 offset="0x058" name="KVCO_CODE"/>
869 <reg32 offset="0x06c" name="VCO_DIV_REF1"/>
870 <reg32 offset="0x070" name="VCO_DIV_REF2"/>
871 <reg32 offset="0x074" name="VCO_COUNT1"/>
872 <reg32 offset="0x078" name="VCO_COUNT2"/>
873 <reg32 offset="0x07c" name="PLLLOCK_CMP1"/>
874 <reg32 offset="0x080" name="PLLLOCK_CMP2"/>
875 <reg32 offset="0x084" name="PLLLOCK_CMP3"/>
876 <reg32 offset="0x088" name="PLLLOCK_CMP_EN"/>
877 <reg32 offset="0x08c" name="PLL_VCO_TUNE"/>
878 <reg32 offset="0x090" name="DEC_START"/>
879 <reg32 offset="0x094" name="SSC_EN_CENTER"/>
880 <reg32 offset="0x098" name="SSC_ADJ_PER1"/>
881 <reg32 offset="0x09c" name="SSC_ADJ_PER2"/>
882 <reg32 offset="0x0a0" name="SSC_PER1"/>
883 <reg32 offset="0x0a4" name="SSC_PER2"/>
884 <reg32 offset="0x0a8" name="SSC_STEP_SIZE1"/>
885 <reg32 offset="0x0ac" name="SSC_STEP_SIZE2"/>
886 <reg32 offset="0x0b4" name="DIV_FRAC_START1"/>
887 <reg32 offset="0x0b8" name="DIV_FRAC_START2"/>
888 <reg32 offset="0x0bc" name="DIV_FRAC_START3"/>
889 <reg32 offset="0x0c0" name="TXCLK_EN"/>
890 <reg32 offset="0x0c4" name="PLL_CRCTRL"/>
891 <reg32 offset="0x0cc" name="RESET_SM_READY_STATUS"/>
892 <reg32 offset="0x0e8" name="PLL_MISC1"/>
893 <reg32 offset="0x0f0" name="CP_SET_CUR"/>
894 <reg32 offset="0x0f4" name="PLL_ICPMSET"/>
895 <reg32 offset="0x0f8" name="PLL_ICPCSET"/>
896 <reg32 offset="0x0fc" name="PLL_ICP_SET"/>
897 <reg32 offset="0x100" name="PLL_LPF1"/>
898 <reg32 offset="0x104" name="PLL_LPF2_POSTDIV"/>
899 <reg32 offset="0x108" name="PLL_BANDGAP"/>
900 </domain>
901
902 <domain name="DSI_10nm_PHY_CMN" width="32">
903 <reg32 offset="0x00000" name="REVISION_ID0"/>
904 <reg32 offset="0x00004" name="REVISION_ID1"/>
905 <reg32 offset="0x00008" name="REVISION_ID2"/>
906 <reg32 offset="0x0000c" name="REVISION_ID3"/>
907 <reg32 offset="0x00010" name="CLK_CFG0"/>
908 <reg32 offset="0x00014" name="CLK_CFG1"/>
909 <reg32 offset="0x00018" name="GLBL_CTRL"/>
910 <reg32 offset="0x0001c" name="RBUF_CTRL"/>
911 <reg32 offset="0x00020" name="VREG_CTRL"/>
912 <reg32 offset="0x00024" name="CTRL_0"/>
913 <reg32 offset="0x00028" name="CTRL_1"/>
914 <reg32 offset="0x0002c" name="CTRL_2"/>
915 <reg32 offset="0x00030" name="LANE_CFG0"/>
916 <reg32 offset="0x00034" name="LANE_CFG1"/>
917 <reg32 offset="0x00038" name="PLL_CNTRL"/>
918 <reg32 offset="0x00098" name="LANE_CTRL0"/>
919 <reg32 offset="0x0009c" name="LANE_CTRL1"/>
920 <reg32 offset="0x000a0" name="LANE_CTRL2"/>
921 <reg32 offset="0x000a4" name="LANE_CTRL3"/>
922 <reg32 offset="0x000a8" name="LANE_CTRL4"/>
923 <reg32 offset="0x000ac" name="TIMING_CTRL_0"/>
924 <reg32 offset="0x000b0" name="TIMING_CTRL_1"/>
925 <reg32 offset="0x000b4" name="TIMING_CTRL_2"/>
926 <reg32 offset="0x000b8" name="TIMING_CTRL_3"/>
927 <reg32 offset="0x000bc" name="TIMING_CTRL_4"/>
928 <reg32 offset="0x000c0" name="TIMING_CTRL_5"/>
929 <reg32 offset="0x000c4" name="TIMING_CTRL_6"/>
930 <reg32 offset="0x000c8" name="TIMING_CTRL_7"/>
931 <reg32 offset="0x000cc" name="TIMING_CTRL_8"/>
932 <reg32 offset="0x000d0" name="TIMING_CTRL_9"/>
933 <reg32 offset="0x000d4" name="TIMING_CTRL_10"/>
934 <reg32 offset="0x000d8" name="TIMING_CTRL_11"/>
935 <reg32 offset="0x000ec" name="PHY_STATUS"/>
936 <reg32 offset="0x000f4" name="LANE_STATUS0"/>
937 <reg32 offset="0x000f8" name="LANE_STATUS1"/>
938 </domain>
939
940 <domain name="DSI_10nm_PHY" width="32">
941 <array offset="0x00000" name="LN" length="5" stride="0x80">
942 <reg32 offset="0x00" name="CFG0"/>
943 <reg32 offset="0x04" name="CFG1"/>
944 <reg32 offset="0x08" name="CFG2"/>
945 <reg32 offset="0x0c" name="CFG3"/>
946 <reg32 offset="0x10" name="TEST_DATAPATH"/>
947 <reg32 offset="0x14" name="PIN_SWAP"/>
948 <reg32 offset="0x18" name="HSTX_STR_CTRL"/>
949 <reg32 offset="0x1c" name="OFFSET_TOP_CTRL"/>
950 <reg32 offset="0x20" name="OFFSET_BOT_CTRL"/>
951 <reg32 offset="0x24" name="LPTX_STR_CTRL"/>
952 <reg32 offset="0x28" name="LPRX_CTRL"/>
953 <reg32 offset="0x2c" name="TX_DCTRL"/>
954 </array>
955 </domain>
956
957 <domain name="DSI_10nm_PHY_PLL" width="32">
958 <reg32 offset="0x0000" name="ANALOG_CONTROLS_ONE"/>
959 <reg32 offset="0x0004" name="ANALOG_CONTROLS_TWO"/>
960 <reg32 offset="0x0010" name="ANALOG_CONTROLS_THREE"/>
961 <reg32 offset="0x001c" name="DSM_DIVIDER"/>
962 <reg32 offset="0x0020" name="FEEDBACK_DIVIDER"/>
963 <reg32 offset="0x0024" name="SYSTEM_MUXES"/>
964 <reg32 offset="0x002c" name="CMODE"/>
965 <reg32 offset="0x0030" name="CALIBRATION_SETTINGS"/>
966 <reg32 offset="0x0054" name="BAND_SEL_CAL_SETTINGS_THREE"/>
967 <reg32 offset="0x0064" name="FREQ_DETECT_SETTINGS_ONE"/>
968 <reg32 offset="0x007c" name="PFILT"/>
969 <reg32 offset="0x0080" name="IFILT"/>
970 <reg32 offset="0x0094" name="OUTDIV"/>
971 <reg32 offset="0x00a4" name="CORE_OVERRIDE"/>
972 <reg32 offset="0x00a8" name="CORE_INPUT_OVERRIDE"/>
973 <reg32 offset="0x00b4" name="PLL_DIGITAL_TIMERS_TWO"/>
974 <reg32 offset="0x00cc" name="DECIMAL_DIV_START_1"/>
975 <reg32 offset="0x00d0" name="FRAC_DIV_START_LOW_1"/>
976 <reg32 offset="0x00d4" name="FRAC_DIV_START_MID_1"/>
977 <reg32 offset="0x00d8" name="FRAC_DIV_START_HIGH_1"/>
978 <reg32 offset="0x010c" name="SSC_STEPSIZE_LOW_1"/>
979 <reg32 offset="0x0110" name="SSC_STEPSIZE_HIGH_1"/>
980 <reg32 offset="0x0114" name="SSC_DIV_PER_LOW_1"/>
981 <reg32 offset="0x0118" name="SSC_DIV_PER_HIGH_1"/>
982 <reg32 offset="0x011c" name="SSC_DIV_ADJPER_LOW_1"/>
983 <reg32 offset="0x0120" name="SSC_DIV_ADJPER_HIGH_1"/>
984 <reg32 offset="0x013c" name="SSC_CONTROL"/>
985 <reg32 offset="0x0140" name="PLL_OUTDIV_RATE"/>
986 <reg32 offset="0x0144" name="PLL_LOCKDET_RATE_1"/>
987 <reg32 offset="0x014c" name="PLL_PROP_GAIN_RATE_1"/>
988 <reg32 offset="0x0154" name="PLL_BAND_SET_RATE_1"/>
989 <reg32 offset="0x015c" name="PLL_INT_GAIN_IFILT_BAND_1"/>
990 <reg32 offset="0x0164" name="PLL_FL_INT_GAIN_PFILT_BAND_1"/>
991 <reg32 offset="0x0180" name="PLL_LOCK_OVERRIDE"/>
992 <reg32 offset="0x0184" name="PLL_LOCK_DELAY"/>
993 <reg32 offset="0x018c" name="CLOCK_INVERTERS"/>
994 <reg32 offset="0x01a0" name="COMMON_STATUS_ONE"/>
995 </domain>
996
997 </database>