intel/compiler: Relax SENDS regioning assertions
authorMatt Turner <mattst88@gmail.com>
Wed, 15 Jul 2020 22:12:57 +0000 (15:12 -0700)
committerMatt Turner <mattst88@gmail.com>
Fri, 31 Jul 2020 19:59:24 +0000 (12:59 -0700)
The next commit fixes a mistake in the assembler and ends up running
afoul of this assertion.

Reviewed-by: Sagar Ghuge <sagar.ghuge@intel.com>
Part-of: <https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/merge_requests/5956>

src/intel/compiler/brw_eu_emit.c

index 7e9967144a6543da4b7fe7d25db7022ede274c74..0d5c755f9e8d36e9ee1b7db70af4b2b63fc9aed6 100644 (file)
@@ -237,7 +237,7 @@ brw_set_src0(struct brw_codegen *p, brw_inst *inst, struct brw_reg reg)
       assert(reg.file != BRW_IMMEDIATE_VALUE);
       assert(reg.address_mode == BRW_ADDRESS_DIRECT);
       assert(reg.subnr == 0);
-      assert(brw_inst_exec_size(devinfo, inst) == BRW_EXECUTE_1 ||
+      assert(has_scalar_region(reg) ||
              (reg.hstride == BRW_HORIZONTAL_STRIDE_1 &&
               reg.vstride == reg.width + 1));
       assert(!reg.negate && !reg.abs);
@@ -249,8 +249,9 @@ brw_set_src0(struct brw_codegen *p, brw_inst *inst, struct brw_reg reg)
       assert(reg.file == BRW_GENERAL_REGISTER_FILE);
       assert(reg.address_mode == BRW_ADDRESS_DIRECT);
       assert(reg.subnr % 16 == 0);
-      assert(reg.hstride == BRW_HORIZONTAL_STRIDE_1 &&
-             reg.vstride == reg.width + 1);
+      assert(has_scalar_region(reg) ||
+             (reg.hstride == BRW_HORIZONTAL_STRIDE_1 &&
+              reg.vstride == reg.width + 1));
       assert(!reg.negate && !reg.abs);
       brw_inst_set_src0_da_reg_nr(devinfo, inst, reg.nr);
       brw_inst_set_src0_da16_subreg_nr(devinfo, inst, reg.subnr / 16);
@@ -357,7 +358,7 @@ brw_set_src1(struct brw_codegen *p, brw_inst *inst, struct brw_reg reg)
              reg.file == BRW_ARCHITECTURE_REGISTER_FILE);
       assert(reg.address_mode == BRW_ADDRESS_DIRECT);
       assert(reg.subnr == 0);
-      assert(brw_inst_exec_size(devinfo, inst) == BRW_EXECUTE_1 ||
+      assert(has_scalar_region(reg) ||
              (reg.hstride == BRW_HORIZONTAL_STRIDE_1 &&
               reg.vstride == reg.width + 1));
       assert(!reg.negate && !reg.abs);