cleanup README.md for web
authorSagar Karandikar <karandikarsagar@gmail.com>
Tue, 5 Aug 2014 23:39:47 +0000 (16:39 -0700)
committerSagar Karandikar <karandikarsagar@gmail.com>
Tue, 5 Aug 2014 23:39:47 +0000 (16:39 -0700)
commit5ac142238c3e43158969360b3002bdb0bbd21a1f
treefe3544a6e7d03110ffea8dddc6de1b010afa0603
parent7a2751c421e61bc1a501e7e0c1e0557cec3c7b0c
cleanup README.md for web
README.md